Regulamin serwisu Baza Vintage

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje

1.1.1. Baza Vintage – witryna internetowa działający pod adresem www.bazavintage.pl, którego właścicielem oraz administratorem jest firma Baza Vintage Rafał Hoffman i Joanna Biernacka spółka cywilna zarejestrowana jako spółka cywilna pod numerami NIP: 5242937322, REGON: 521579904.

1.1.2. Produkt – towar, który jest przedmiotem sprzedaży w Baza Vintage.

1.1.3. Użytkownik – osoba, która dokonała rejestracji w Baza Vintage.

1.1.4. Kupujący – osoba dokonująca zakupu Produktów oferowanych w Baza Vintage.

1.1.5. Zakup – transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia. Samo złożenie zamówienia jest jedynie wyrażeniem chęci dokonania zakupu, a do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi z chwilą otrzymania przez klienta maila od Sprzedawcy z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

1.1.6. Zamówienie – oferta kupna towaru wysyłana przez Kupującego w sposób opisany w punkcie 2.1. tego regulaminu.

1.2. Warunki korzystania z serwisu Baza Vintage

1.2.1. Rejestracja w Baza Vintage jak również korzystanie z serwisu równoznaczne są z akceptacją niniejszego Regulaminu.

1.2.2. Użytkownikiem Baza Vintage może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z serwisu pod warunkiem, że konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

1.2.3. Rejestracji w serwisie Baza Vintage dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać następujące dane: nazwa użytkownika, imię, nazwisko, adres wysyłki, adres rozliczeniowy, numer telefonu, adres email, hasło.

1.2.4. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Baza Vintage w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

1.2.5. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od Baza Vintage na swój adres email.

 

  1. ZASADY ZAKUPÓW

2.1. Składanie zamówień

2.1.1. Strona sklepu internetowego wraz z cenami jest zaproszeniem do składania ofert kupna towaru.

2.1.2. Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie produktów do wirtualnego koszyka, podanie danych do wysyłki, wybór formy płatności oraz potwierdzenie zamówienia.

2.1.3. Termin płatności za złożone zamówienia wynosi do 15 minut od przejścia do bramki płatności.

2.1.4. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku bankowym Baza Vintage.

2.1.5. Zamówienie, które nie zostanie opłacone zostanie anulowane po czasie przewidzianym wyżej w regulaminie.

2.2. Kontrola transakcji

2.2.1. Ze względu na fakt, że większość Produktów wystawianych w Baza Vintage to pojedyncze egzemplarze, Kupujący zobowiązany jest składać zamówienia w sposób przemyślany oraz opłacać złożone zamówienia w terminie.

2.3. Ceny produktów

2.3.1. Ceny widniejące przy Produktach na stronie Baza Vintage stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.

2.3.2. Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

2.3.3. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.

2.3.4. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku, jeśli administrator zdecyduje się dokonać przeceny.

2.4. Koszty wysyłki

2.4.1. Koszty wysyłki są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania.

2.4.2. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący

2.4.3. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do koszyka.

2.5. Formy płatności

2.5.1. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w Baza Vintage jest przedpłata.

2.5.3. Przedpłaty można dokonać online (kartą kredytową, e-przelewem lub blikiem) za pośrednictwem platformy transakcyjnej PayNow.

2.5.4. Dostępne formy płatności – Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro), Blik, e-Przelew

2.5.5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

2.6. Dostawa przesyłek

2.6.1. Przesyłki z zamówionymi Produktami są wysyłane za pośrednictwem InPost z.o.o lub Orlen Paczka.

2.6.2. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.

2.6.3. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, Baza Vintage wysyła Produkty. Produkty zostają wysłane w ciągu 7 dni.

2.6.4. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu, jeśli administrator ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu wyraźnie zaznaczono, że termin wysyłki będzie dłuższy.

 

  1. ZWROTY I REKLAMACJE

3.1. Zwroty

3.1.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w punkcie 3.1.7.

3.1.2. Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawarte w formularzu zwrotu. Formularz zwrotu gotowy do pobrania i druku jest dostępny na bazavintage.pl w zakładce zwroty i reklamacje.

3.1.3. Zwracany Produkt powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu z dołączonym paragonem fiskalnym wraz z wydrukowanym i uzupełnionym formularzem zwrotu.

3.1.4. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Produkt na adres Baza Vintage podany na formularzu zwrotu najpóźniej w terminie do 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

3.1.5. Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.

3.1.6. Za zwrócony Produkt, Kupujący otrzymuje zwrot wartości zwracanego Produktu. Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Baza Vintage nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz Produktu.

3.1.7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

3.2. Reklamacje

3.2.1. Reklamacje są rozpatrywane przez Baza Vintage.

3.2.3. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami zamieszczonymi na stronie Baza Vintage, odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

3.2.4. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedającego dostarczony mu przez Baza Vintage wraz z formularzem reklamacji.

3.2.5. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot wartości reklamowanego Produktu. Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Baza Vintage.

3.2.6. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Produkt. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 5 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin firmy kurierskiej InPost.

3.2.7. Jeżeli InPost uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Baza Vintage.

3.3. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

3.3.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3.3.2. Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

3.3.2.1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

3.3.2.2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.

3.3.2.3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

  1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), informujemy Użytkowników o przetwarzaniu ich danych osobowych i zasadach na jakich to się odbywa.

4.1.1.Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Baza Vintage, 03-890 Warszawa, ul. Montwiłłowska 3/4 zarejestrowana przez Prezydenta Warszawy jako spółka cywilna. Regon: 521579904, NIP: 5242937322

4.1.2. Baza Vintage przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

4.1.3. Baza Vintage sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Baza Vintage zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.

4.1.4. Dane Użytkownika są wykorzystywane do celów związanych z działaniem serwisu, w tym ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień, do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika, do dopasowania treści strony do preferencji Użytkownika, do zapewnienia bezpieczeństwa usług, do dokonywania pomiarów, które umożliwiają doskonalenie usług, do celów statystycznych oraz do celów marketingowych takich jak, mailing i emarketing.

4.1.5. Dane Użytkownika gromadzone przez Administratora w celach wymienionych w punkcie 5.1.5 to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu, adres IP, rodzaj używanej przeglądarki i identyfikator sesji, numer konta bankowego.

4.1.6. W celu realizacji zamówień, dane osobowe Użytkownika są przekazywane realizatorom usługi doręczenia przesyłki np. firmom kurierskim InPost i Furgonetka.

4.1.7. W celu dokonania przez Użytkownika płatności online za złożone zamówienie, dane osobowe użytkownika są przekazywane firmie PayNow oraz/lub Blue Media, świadczących usługę płatności online.

4.1.8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku nieuregulowania należności wobec Baza Vintage, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

4.1.9. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkowników w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (taką umową jest regulamin). Podstawą prawną dopasowywania treści usług do preferencji Użytkownika, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz udoskonalanie usług, jak również marketing wewnętrzny Baza Vintage jest tzw. uzasadniony interes administratora.

4.1.10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4.1.11. Baza Vintage zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Baza Vintage stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Baza Vintage może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Baza Vintage lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

4.1.12. Dane osobowe Użytkownika przechowywane są przez Administratora bezterminowo, do momentu wyrażenia przez Użytkownika chęci ich usunięcia.

4.1.13. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, Baza Vintage zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie organ nadzorczy oraz osoby, których te dane dotyczą w ciągu 72 godzin od stwierdzenia tego naruszenia.

4.1.14. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Każdemu Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. PLIKI COOKIES

5.1. Wykorzystanie plików Cookies.

5.1.1. Serwis Baza Vintage korzysta z plików Cookies („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

5.1.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

5.1.3. Pliki cookies w Baza Vintage wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook, Youtube, Instagram czy TikTok (przycisk „lubię to”, logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook) oraz w celach reklamowych przez podmioty przetwarzające je na zlecenie Baza Vintage (np. agencje marketingowe).

5.1.4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (m.in. Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).

5.1.5. Korzystając z serwisu Baza Vintage, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

5.1.6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Baza Vintage i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Rola Baza Vintage

6.1.1. Baza Vintage sprzedaje towar Kupującym..

6.2. Usunięcie konta Użytkownika

6.2.1. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w Baza Vintage w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Baza Vintage stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.

6.2.2. Baza Vintage może odmówić usunięcia konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Baza Vintage lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

6.2.3. Baza Vintage zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie serwisu.

6.2.4. Usunięcie konta Użytkownika na jego żądanie może nastąpić najwcześniej w terminie 30 dni od momentu zawarcia przez Użytkownika ostatniej transakcji w Baza Vintage.

6.2.5. Jeżeli konto Użytkownika zostało usunięte na skutek decyzji Baza Vintage, to Użytkownik nie może ponownie dokonać rejestracji w Baza Vintage bez uprzedniej zgody Baza Vintage. Jeśli Użytkownik dokona ponownej rejestracji bez uzyskania zgody to jego nowe konto zostanie usunięte.

6.3. Czynności zabronione

6.3.1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej Baza Vintage bez uprzedniej zgody Baza Vintage lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.

6.3.2. Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211 z późn. zm.), zabrania się wykorzystywania adresów www o pisowni lub fonetyce zbliżonej do słów Baza Vintage w ramach działalności konkurencyjnej, w szczególności, jeśli działanie to ma to na celu wprowadzenie klientów w błąd.

6.3.3. Złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w punktach 6.3.1 – 6.3.2 niniejszego Regulaminu będzie skutkowało podjęciem kroków prawnych wobec osób, firm lub instytucji, które dopuszczą się zakazanych czynności.